Betaald verlof

Home » Blog » Betaald verlof

Betaald verlof

Werknemers hebben recht op een aantal vormen van verlof. Het recht op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Men ziet ook dat er in het CAO (afwijkende) regels over verlof zijn gemaakt, dit wordt ook wel bijzonder verlof genoemd.

In dit artikel zullen de verschillende wettelijk verplichte vormen van betaald verlof benoemd en kort uiteengezet worden. Let erop dat dit artikel een samenvatting is van kernpunten van de wet, wellicht worden een paar uitsluitsels aangehaald maar doe altijd nader onderzoek wanneer je met een dergelijk verlof geconfronteerd wordt.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof. Het begin van dit verlof wordt berekend door vanaf de dag na de uitegerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.
De werkneemster moet uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof.
Elke week minder dan de 6 weken die de werkneemster opneemt, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof. Bijvoorbeeld: een werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op. Het bevallingsverlof van deze werkneemster wordt dan met 2 weken vermeerderd.

Het bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken, ook wanneer de werkneemster later is bevallen dan haar uitgerekende bevallingsdatum.
Een werkneemster heeft per 1 januari 2015 het recht om het bevallingsverlof in delen op te nemen.
Dit geldt echter alleen voor het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling.
Dit deel van het verlof mag gespreid over een periode van maximaal 30 weken opgenomen worden.
De totale duur van het verlof verandert niet, ook de uitkering en manier van uitbetaling blijft hetzelfde. (UWV keert uit alsof het verlof in een aaneengesloten periode is opgenomen.)

Gebruikelijk is dat de werkgever het loon van de werkneemster gedurende deze periode door betaald. Het UWV keert aan de werkgever een uitkering van maximaal 100% van het maximumdagloon uit. Wanneer een werkneemster meer dan het maximumdagloon verdient, vult de werkgever het resterende deel zelf aan. De zwangerschap heeft dus nooit invloed op het inkomen van de werkneemster.

Kraamverlof

Vaders van pasgeboren baby’s hebben recht op 2 dagen kraamverlof. (In de volksmond ook wel vaderschapsverlof genoemd.) Over deze 2 dagen moet de werkgever het loon doorbetalen. Aansluitend hebben zij het recht om 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen. Dit is uiteraard onbetaald, feitelijk gezien krijgen ze een voorschot op hun ouderschapsverlof, wat onbetaald verlof is.

Kortdurend zorgverlof

Werknemers kunnen zich op hun recht op kortdurend zorgverlof beroepend wanneer een (pleeg)kind, partner, of ouder noodzakelijke zorg behoeft. Per 12 maanden mag de werknemer maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur als kortdurend zorgverlof opnemen. De 12 maanden beginnen te tellen vanaf het eerste moment dat dit verlof aangesproken wordt.

De werkgever is verplicht om tijdens dit kortdurend zorgverlof minimaal 70% van het loon door te betalen. Wanneer 70% van het loon minder is dan het minimumloon, moet de werkgever het minimumloon uitbetalen.

Let op dat de werknemer ook voor andere bekenden, denk hierbij aan kennissen, buren, vrienden, zorgverlof op kan nemen in bepaalde gevallen.

Calamiteitenverlof

Alle werknemers hebben recht op calamiteitenverlof in bepaalde situaties. Men beroept zich voornamelijk op dit verlof wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een directe onderbreking van het werk vereisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leiding die in huis springt. Hieronder staan de voorbeelden van calamiteitenverlof zoals in de wet beschreven, geciteerd:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
  • Een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn [werknemer] vrije tijd kon plaatsvinden
  • De uitoefening van het actief kiesrecht

Bijzonder verlof

Bijzonder of buitengewoon verlof wordt buiten de WAZO om geregeld. Bijvoorbeeld in het CAO, personeelsreglement, of arbeidsovereenkomst. Voorbeelden die gebruikelijkerwijs vaak voorkomen zijn verlof voor een huwelijk of verhuizing

By | 2018-11-12T20:52:27+00:00 augustus 12th, 2016|Actueel|0 Comments